Hệ thống quản lý chiếu sáng công cộng

Lighting Control Managment System

- Tiết kiệm năng lượng,

- Quản lý, điều khiển, giám sát vận hành tại trung tâm

- Giảm chi phí vận hành, duy tu, bảo dưỡng

- An toàn và bảo mật